Somya Singh
somya@somyasingh.com

Twitter: @S_ohm

Portland, Oregon

email: somya [ AT ] somyasingh.com

© Somya Singh 2018